چکیده و فهرست کتاب مرکبی بسوی نور مؤلف دکتر حسن حیدری نراقی

ساخت وبلاگ
چکیده : بسم الله الرحمن الرحیممرکبی بسوی نورRIDER IN THE DIRECTION OFTHE LIGHT OF FAITHدوچرخه سوار اربعین حس... با عنوان : چکیده و فهرست کتاب مرکبی بسوی نور مؤلف دکتر حسن حیدری نراقی بخوانید :
بسم الله الرحمن الرحیم
مرکبی بسوی نور
RIDER IN THE DIRECTION OF
THE LIGHT OF FAITH
دوچرخه سوار اربعین حسینی
نوشته:

 دکتر حسن حیدری نراقی  

تقدیم به سردار آزادگان ایران ، حجت السلام سید ابوترابی
)ره( یار تک سوار وسرپرست یشگی رهروان حرم تا هم
حرم
" دعوت نامه "
خواب دیدم خواب این که مرده ام، تشنه بودم تشنه یک جرعه آب ،نه شفیقی نه رفیقی نه
کسی، آمدند از راه نزدم دو ملک، گفتا،کارهای نیک و زشتت را بگو،با تفکر عمر خود کردم
تباه، نامه اعمالم گشته سیاه،دیگر آنجا عذرخواهی دیر بود ، دست و پایم بسته در زنجیر بود،نا امید
از هر کجا و دلف کار،ناگهان الطاف حق آغاز شد، مردی آمد از تبار آسمان، برسرش دستار
سبزی بسته بود،در رکابش قدسیان حلقه بگوش، دو ملک سر را به زیر انداختند، بال خود را
فرش راهش ساختند،آمده اینجا حسین فاطمه، گوئیا بهر شفاعت آمده، گفت مردی که آمد
اینچنین تنها شده، کام او با تربت من وا شده،بارها بر من محبت کرده
سوی ما، این که اینجا است، با رکابش بارها عزم کرده است ،از رضا تا کربلا کرده مسیر، تقدیم
به: بارها با این سفر، دل کنده است. )دکتر حسن حیدری نراقی(
 تقدیم به پدر و مادرم همسر و فرزندانم خواهران و برادر عزیزم و معلمین مهربانم ./
فهرست:........................................................................... صفحه
چکیده............................................................................... 6
 مقدمه:............................................................................. 10
 فصل 1 ............................................................................ 11                                        بررسی و ارزیابی، متغیرهای ثابت و مستقو مزاحم کل مسیر تهران تا کربلا: .......... 11

 برخورد با اولین مانع و بدست آوردن راه حل ساده و عجیب برای شروع سفر: ........ 12
 معجزه قرآن و رفع یأس و نا امیدی:........................................................................................................ 13
 رفع نارضایتی خانواده با ایجاد شور و هم فکری برای تهیه امکانات و تدابیر لازم:...... 14
 خداحافظی با خانواده:................................................................................. 14
 فصل 2 ................................................................................................... : 15
 شروع یک حرکت جهادی و خروج از تهران: ....................................................... 15
 تأثیر مبارزه با وسوسه های شیطان بر تقویت انرژی در رکاب زدن:......................... 15
 بدرقه و رد شدن از زیر اشک چشم مردم: ....................................................... 16
 قافلگیر شدن خبرنگار مجله خبری:................................................................. 16
 رمز مؤفقیت و یکپارچه شدن و بدست آوردن تعادل خود با دوچرخه :.................... 17
 توجه پروردگار به رفع احساس تنهایی دعوت شدگان:....................................... 17
 مأموریت همراه شدن وزش باد:..................................................................... 18
 نمازخانه پمپ بنزین زرندیه) 13 آبان 96 .......................................................:) 19
 میهمان ناخوانده در نمازخانه:.....................................................................
 نماز شب و زیارت عاشورای زائران در نمازخانه:............................................... 20
 بارش باران رحمت و محیی کردن مسیر دل انگیز:........................................... 21
 نقش تفکر و زمینه سازی بر تربیت روح: ...................................................... 22
 میوه بهشتی:........................................................................................
 رکاب زدن در تاریکی ظلمات بیابان: ........................................................... 25
 راهنمای بهشتی:................................................................................. 26
 روستای غرق آباد و حسینیه علی اصغر)ع(:................................................................................................. 26
 روستای باغشلو:................................................................................... 28
 آشنایی با سرهنگ جانباز بازنشسته ارتش، تکیه دار امام حسن مجتبی)ع(:.. . 28
 جا گذاشتن گوشی همراه در غرق آباد:..................................................... 29
 اولین ایستگاه صلواتی:.......................................................................... 30پمپ بنزین آزاد راه همدان:.............................................................................................. 30
 دیدار بچه محل در بیابانهای بین راه : ....................................................... 31
 سر دو راهی و ورود به کوهستان اطراف همدان:......................................... 32
 فرشته نجات:....................................................................................... 32

 روستای روان از توابع شهرستان کبوترآهنگ شهر همدان:............................ 33
 وضعیت جاده از روستای روان تا سه راهی کرمانشاه :................................. 35
 سر به آسمان و دعا کردن بز بزرگ:........................................................... 36
 کمک نجاردر تعمیر جک دوچرخه:.............................................................. 36
 دیدن مهربان ترین و با اعتقاد ترین مردان دنیا و اهداء جوراب:.......................... 37
 ایستگاه صلواتی سه راهی بهار در مسیر همدان، کرمانشاه:......................... 37
 ایستگاه صلواتی شهرستان اسد آباد همدان:.............................................. 38
 آشنایی با زائر کرمانشاهی و فرستادن مرکب بهشتی:................................ 39
 ورود به شهر ایلام:................................................................................. 40
 ورود به شهر مهران:............................................................................... 41
 فصل سوم: .......................................................................................... 42
 خروج از مرز:......................................................................................... 42
 توسل به امام رضا)ع(:........................................................................... 43
 عراق؛ تغییر مسیر بدلیل شرکت در پیاده روی نجف تا کربلا:.......................... 44
 شهرنجف:........................................................................................
 زیارت مرقد حضرت علی)ع(: .................................................................... 45
 آشنا شدن با زائر پاکستانی دارای دکترای حقوق:....................................................................................... 46
 وادی و السلام:................................................................................. 47
 قدمگاه حضرت علی)ع( در وادی السلام: .................................................................................................... 48
 پیاده روی در کوچه پس کوچه های شهر نجف بسمت کربلا: ..................................................................... 49
 پیاده روی در جاده اصلی نجف کربلا: ........................................................................................................... 50
 ایستگاههای صلواتی یا موکبهای بین شهر نجف تاکربلا: ............................................................................. 51
 شاخص اندازه گیری مسیر پیاده روی نجف تا کربلا: ................................................................................... 52
 غسل زیارت و شهادت در بین راه: ................................................................................................................... 52
 گروه دوچرخه سوار 20 نفره مشهدی: ............................................................................................................. 54
 هدیه کودک عراقی: .......................................................................................................................................... 54
 پیاده روی طلبه افغانی جوان با همسر و دو کودک خردسالش: ................................................................ 55
 مصاحبه با خبرنگار شبکه خبر صدا و سیمای ایران: ...................................................................................... 55
 مصاحبت با گروه زائران مشهدی: .................................................................................................................... 56
 مصاحبه و درمان طلبه و زائر اصفهانی در نزدیکی شهر کربلا: ................................................................ 56
 ایست و بازرسی های شهر کربلا: ...................................................................................................................... 57
 ورود به شهرکربلا و موکب موصلی های مقیم نجف: ..................................................................................... 58
 زیارت حرم امام حسین و حضرت ابوالفضل)ع(: .......................................................................................... 59
 کفش های بهشتی: ............................................................................................................................................... 61
 جمع کردن موکبها در کربلا: ............................................................................................................................. 62
 گلوگاه خودسازی در شهرکربلا و دیدار با دانش آموز دعوت شده ام: ................................................ 63
 خواندن آخرین زیارتنامه از بالای پل امام حسین درکربلا: ....................................................................... 64
 موکب کرمانشاهیها در کربلا: ............................................................................................................................ 66
 نهر القمه در شرق کربلا: .................................................................................................................................... 67  زیارت عون بن عبدالله بن جعفرالطیار: ......................................................................................................... 68
 عراق یا پادگان نظامی: ..................................................................................................................................... 69
 شهر المسیب : ....................................................................................................................................................... 69
 زیارت مرقد دو طفلان مسلم: ............................................................................................................................ 71
6
 زیارت مرقد سید محمد بن عقیل بن ابی طالب)ع(: .................................................................................... 72
 ابو تراب و شفاعت خاک )تراب(: ..................................................................................................................... 72
 زیارت مرقد سید فرج اله العابد بن امام کاظم)ع(: ..................................................................................... 73  ورود به شهر بغداد: ............................................................................................................................................. 74
 ورود به شهرکاظمین و زیارت مرقد امام جواد)ع(: ................................................... 75
 مسیر برگشت از کاظمین به مهران: ................................................................... 78
 مسیر برگشت از مهران تا تهران: ....................................................................... 79
 فصل چهارم: .................................................................................................. 80
 نتیجه گیری: ................................................................................................. 80
 توصیه ها: ..................................................................................................... 80
 تلفیق ورزش با باورهای دینی )الگو و آگاه سازی(: ............................................... 80
 صدور الگوی حرکت حرم تا حرم به کشورهای دیگر: .............................................. 81
 زنده نگاه داشتن یاد شهداء: ............................................................................ 81
 تخصص پرور ، نو آور و خوب و کامل باشیم: .......................................................... 81
 توجه به اقتصاد مقاومتی، سیستمی نگر و مردم محور باشیم: ....................................................................... 82
 توجه شدید به آموزش و پرورش: ..................................................................................................................... 82
 فصل پنجم: ........................................................................................... 83
 ضمیمه: .................................................................................................... 83

 

چکیده:
این حرکت بیاد ماندنی، بر اساس الگوی راهپیمایی های حرم تا حرم 1، جهت خود سازی تن، روان، تربیت،
ادب فردی و در نتیجه افزایش تقوای الهی و باورهای دینی و زنده نگاه داشتن یاد شهداء و بزرگان، که بر پایه فرا
روانشناسی و روانشناختی و علم تأثیرات دو عامل جسم و روح، بر یکدیگر استوار شده است؛ که تنها و جا ماندن
از همسنگران شهید در عملیاتها و درک بیشتر سختی راههای پیموده شده توسط امامان، انگیزه ای است که وی را
تنهایی به دل طبیعت یعنی کوهستان و بیابانها با مسیرهای طولانی منتهی به امام زادگان و حرمهای اهل
بیت)ع(کشانده است تا ضمن مرحم زخمهای جاماندگی 2، باعث توبه و ترک گناهان، کنترل فکر و پیدا کردن مسیر
زندگی و یک ارتباط خیلی زیبای دو سویه و در انتها باعث آخر و عاقبت بخیری در وی شود. تصمیم دوچرخه
سواری در ایران و عراق که به مسافت 1500 کیلومتر در سن پنجاه سالگی انجام گردیده، میتواند؛ باعث بوجود
1 کاروان راهپیمایی آزادگان جنگ ایران و عراق که هر ساله از حرم امام خمینی)ره( تا حرم امام الرضا )ع( و مسیرهای دیگر ، پیاده طی میکردند. -
2 جامانده: زنده ماندن ایشان در - 13 عملیات برون مرزی و درگیریهای ایزایی در طول جنگ ایران و عراق و از دست دادن تعداد زیادی از همرزمانش
مخصوصاً کانال کمیل در فکه، او را تبدیل به یک جامانده نموده است.
7
آمدن جسارت و باور توانایی در افراد سنین بالاتر و سالمندان گردد که توصیه میشود با ملاحظات، مورد توجه و
الگو قرار گیرد. در ابتدای سفر، آب و هوا، مسیرها، شیبها، فواصل، زمان بندیها، اقامتگاهها، امنیت مسیر را از طریق
اینترنت، رسانه ها و تحقیقات میدانی در طول و عرض مسیر ارزیابی و ضمن برطرف کردن موانع و رفع وسوسه
های شیطانی جهت انصراف و با صبر و بصیرت و کمک از آیات قرآن که سفری ایمن را نوید داده بود؛ متناسب
با وضعیت جغرافیایی، امکانات لازم را بر روی دوچرخه استقرار؛ خانواده را راضی، و بالاخره با حرکتی بیاد
ماندنی جهاد دیگری را آغاز میکند. در ساعات اولیه، قدرت انگیزش معنویت را به نمایش میگذارد که در نتیجه
متوجه میشود؛ با ذکر و یاد ائمه و ارتباط با خداوند، قدرت بدنیش افزایش و با دور شدن از یادشان قدرت بدنی
کاهش مییابد. با عبور از محله های تهران و در زیر اشک چشمان مردم، سوار بر گشتی نجات شده و ضمن
برقراری تعادل در رکاب زدن، به یاد غفلتها و کاستیها و تنبلی ها و شکر نکردنها، آهسته و پیوسته در ایجاد
استقامت و یک پارچه سازی جسم و روحش تلاش نموده و به تعادل میرسد. تمرینی را برای کنترل و تمرکز فکر
آغاز، و با بی توجهی به مادیات، روح را برای پرواز آماده میکند.
در روز اول با توجه به تنظیم و هماهنگی دنده های دوچرخه با توان ماهیچه ها در موقعیتهای متفاوت و تنظیم
خواب و تغذیه کافی، به راحتی 145 کیلومتر، را میپیماید و بدنبال آن، پیرو وعده الهی، خداوند هم قدمهایش را
برای او به نمایش میگذارد؛ و برای رفع احساس تنهایی؛ دوستان، آشنایان، فامیل، امکانات غیر قابل پیش بینی و به
موقع را در سر راهش قرار میدهد؛ باد را موافق و باران را با حرکتش تنظیم میکند؛ و برای کاهش استرسش، او را
از وضعیت مسیر مقابل و موانع جلو،آگاه میسازد. و از هر داستانی که در سر راحش بوجود میآورد، درسی جدید
می آموزد. آنقدر این قدمها را ادامه میدهد؛ تا وجودش را به او نشان دهد. و به او بفهماند که همه جا مراقبش
هست. یعنی مراقب همه هست و باران رحمتش را بر سر همه زائرات میباراند. در رفت؛ زائران را نا آرام و شتابان
و پر استرس دیده که گویا به دنبال گم گشته خود هستند. و در برگشت، روحیه ای آرام و پر معنویت و با اخلاص
آنها را در نماز و راز و نیاز شبانه آنها میبیند، گویا گم گشته خود را یافته بودند. هر چه جلوتر میرود، زنگار
وجودش ریخته؛ دلش نرم تر، و روحش سیقلی تر و وزنش سبکتر و پرده حجاب بین او و خدا نازکتر و کم رنگتر
میشود. احساس نزدیکی عجیبی با پروردگار میکند و شروع به حرف زدن با خدا میکند؛ گاهی توی صحبتها قربون
صدقش میرود وگاهی خودش رو براش لوس میکند و گاهی هم پاشو از گلیمش جلوتر میگذاره و درخواست
فرستادن میوه بهشتی و دیدن امامان و ...، با همین صحبتها و فکرها، خود به خود تنهایی راه نزد او کم رنگ تر،
زمان متوقف تر و مسافت کوتاه تر میشود. چشم باز میکند، بدون اینکه متوجه شود، کیلومترها خود را جلوتر
میبیند. برای طی این مسیر طولانی، گاهی از تجربه راهپیمایی های حرم تا حرم استفاده میکند و در تقسیم انرژی
بدنش، هر چند ساعت، نیم ساعت پیاده راه میرود تا تعادل قدرت بدنش هم حفظ شود. رکاب زدن در تاریکی
ظلمات شب، او را به یاد مناطق جنگی فکه و شلمچه و شرهانی و به شبهای عملیاتهای آن زمان میبرد. و گاهی هم
شب ترسناک را منشع آرامشش قرار میدهد. و گاهی در بیابانها، راهنماهایی برای گم نشدنش میفرستد؛ و در
محلهای استراحت، روستاها امکانات رفاهی و فرهنگی کاملی برایش فرهام میکند. با بندگانی آشنایش میکند؛ که
هر کدام در نزد خداوند آبرویی داشتند. در راه بندگانی را میبیند که هر کدام در گوشه ای از این خطه خاکی توفیق
8
برنامه های معنوی متفاوتی را برای خود و اطرافیانشان فراهم کرده و به آن مشغول بودند. بندگانی که در این ایام
اربعین، با زدن ایستگاه صلواتی و موکبها 3، خود و خانواده مال و اموال خود را وقف زائران حسینی کرده بودند. و
بالاخره آنگاه که بر سر دو راهی میماند؛ و یا خطر و یا مزاحمی او را تحدید میکند، خیلی زود کسی را برای
نجاتش میفرستد تا سختی راه آرامشش را بهم نزند و وقتی وسایلی را جا میگذارد؛ زمینه ای را فراهم میکند که
بدون دردسر به آن برسد. سر به آسمان بردن بز بزرگی که در لالجین همدان توجهش را جلب میکند تا به او
بفهماند؛ همه چیز و همه کس در حال عبادت پروردگار هست و او کوچکترین و آخرین جزء آنها است. وی
میگفت؛ در راه هنوز چند کیلومتری رکاب نزده بودم که بنده ای با مهربانی کامل بند کلاه وی را جور میکند تا
کلاهش را باد نبرد و بنده ای دیگر، جورابی برای ادامه مسیر به او هدیه میدهد و دیگری جک دوچرخه اش 4 را
تعمیر میکند؛ تا ثابت کنند؛ در بخشش و گذشت و ایثار از او سرترند؛ کم کم با غروب خورشید در اول جاده
کرمانشاه بیاد غروب دوکوهه میافتد و دلگیر میشود. با همراهی صدای حیوانات درنده به ایستگاه اسد آباد میرسد.
در آنجا با استقبال مردم خون گرم آن دیار روبرو و کمی استراحت و سپس راهی کرمانشاه و در روز چهارم به دیار
ایلامیان میشتابد. ایلامی که کاظم شهیدش را در لیست گمنام ترین گمنامان تاریخ جا داده و نامش را در هیچ
لیست شهدای دنیا قرار نداده بود. از آن به بعد شیب تند و سرازیری و سرعت زیاد، او را به بیاد سرازیر قبر و
دست بدامان حضرت علی)ع( کرده و از او یاری میطلبد. در مهران دست بدامان امام رضا)ع( شده تا از مرز
عبورش دهد. که با یاری آقا، همه موانع رفع و با سرعتی باور نکردنی به پا بوس حضرت علی)ع( میرسد. در
نجف، قبور حضرت آدم و هوا و بزرگان و شهداء دیگر مخصوصاً رئیسعلی دلواری را در وادی السلام زیارت
میکند و غریبانه و تنها در بین زائران عراقی در روز اربعین نجفیها در صف راهپیمایان زیارت امام حسین)ع( قرار
گرفته و راهی کربلا میشود. با عبور از عمودهای بین راه، نورانیت بندگانی را میبیند که مخلصانه بسمت دشت
کربلا در حرکت و در آرزوی دیدار محبوب خود، لحظه شماری میکنند. تا بلکه آقا دست بر سرشان کشیده و
پذیرای وجودشان شوند. و اما او هم با تماشای حال آنها، حال خوبی را تجربه میکند. در بین راه، در موکبی، ضمن
استراحت و غسل زیارت و شهادت و جمعه، خود را برای ورود به دشت کربلا آماده میکند؛ تا ضمن توفیق دیدار،
بیعتی دوباره با او بسته باشد. در نزدیکیهای کربلا، حس خادمی درونش هویدا شده و با کمک به زائران، خود را
به امام نزدیکتر میکند. در این راه همه زائران از هم جلو میزدند؛ دوچرخه سواران مشهدی دو ماه جلوتر راه را آغاز
و خودسازی را زودتر شروع کرده بودند، کودکی با دادن دستمال کاغذی به زائران سعی در جلو افتادن بود و
کودکی دیگر دلسوخته با دادن چفیه اش به ایشان، کیلومترها از او جلو میافتد. طلبه افغانی هم از نجف با همراه
کردن همسر و دو فرزندش، مظلومانه در مسیر خودسازی قرار گرفته و دیگر هیچ کس دنیا و حتی دوربینهای صدا
و سیما را هم تحویل نمیگرفت. با مداوای زخم پای سید روحانی اصفهانی، کمی خود را در ردیفهای جلو قرار
میدهد و با صفارششان، موانع و بازرسی ها را خنثی و با دادن مجوز عبور، او را آماده زیارت میکنند. با ورود به
3 موکبها همان ایستگاههای صلواتی در ایران هستند. که از چادرها و خیمه های بزرگ درست شده و از زائران در طول شبانه روز پذیرایی میکنند. -
4 دوچرخه: از ابتداء سال - 95 با مراجعه به گمرک تهران قطعات متحرک را از بهترین و قطعات ثابت را با درجه پایین تر تهیه و سر هم میکند. و تمرینها را با
آن شروع میکند.
9
سرزمین کربلا در ابتداء به موکب موصلیها 5 میرود و با دیدار دوستان و کمی یاد خاطرات گذشته، پس از استقرار
بارو بندیل، مهیای پابوسی حضرت در نیمه شب میشود. حال تنهای تنها خود را در سرزمین کربلا دیده و در
مقابلش امام را حس میکند. شال سیاه بر سر و صورت کشیده، قدمهایش مانند تپش قلبش به شماره میافتد. جامانده
ای دیگر در مقابل عاشورایی دیگر، همه سرزمین و حادثه کربلا مانند فیلمی از جلوی دیدگانش عبور میکند و
خادمین و نگهبانان حرم با بلند شدن و سلام و التماس دعا گفتنشان به استقبالش آمده و وی را تا حرم بدرقه
مینمایند. گویا انتظار او را میکشیدند. خدای من؛ مرقد نمایان گشت و دست وپایش بی حس شد، ای حسین من؛
زبانش بند آمده و در گوشه ای از حرم میافتد. با فکرو اشک و گریان میگوید: ای آقا، با رکاب آمده ام تا در رکابت
باشم؛ بهر دیدار روی ماهت باشم؛ در کنارت باشم؛ در کنارت و... از هوش میرود. خود را در صحرای کربلا و در
میدان جنگ میبیند. بیاد شیپور جنگ، که به گفته شهید دکتر چمران: "مرد را از نامرد تشخیص میدهند." خود را در
کنار آن سرزمین و آن زمان دیده و کلی صحبت از شفاعت روز قیامت میکند؛ و ....، با به هوش آمدنش به سمت
ضریح رفته و نا خواسته سیل جمعیت او را به پای ضریح میرساند. بوسه ای بر آن ضریح و تبرکی از جنس بیعت
ایستادگی و مقاومت در مقابل ظلم درونی و بیرونیش شکل میگیرد. دست به دامن امام و دعا برای بیماران و
سفارش کننده ها، کم کم جمعیت او را از درب دیگر خارج میکنند و در گوشه ای از رواق مشغول خواندن زیارت
نامه و تا اذان صبح به شکرانه پروردگار پرداخته و با روشن شدن آسمان و پوشیدن کفشهای بهشتی 6، که برایش
قرار داده بودند؛ به موکب موصلی ها برمیگردد. بعداز داستان دیدار اتفاقی با شاگرد 7 30 سال پیش خود که بطور
خاص دعوت شده بود و سر زدن به موکب دوستان کرمانشاهی 8 ، و قرار گرفتن در کنار نهر القمه محل یادمان تشنه
ترین یار امام و نجوا و شکایت و هم نوایی با آب، و تطبیقش با مناطق جنگی خودمان، به پا بوس مرقد حضرت
جعفر طیار رفته و یادی از نمازهای طولانیش میکند. با گذشت زیرکانه از دست نیروهای محافظین شهر مسیب به
زیارت مرقد شهدای مظلوم دو طفلان مسلم رفته و یادی از ارادت کودکیش به آنها و یادی از زدن هیئت محل، بنام
آنها میکند. با زیارت و گذشتن از مرقد سید محمد بن عقیل بن ابی طالب)ع(، کمی با خاک های آن منطقه که شبیه
خاکهای رملی فکه بود؛ به سخن در میآید و یادی از شفاعت و نگاهداری جسم پاک شهداء در خاکهای فکه میکند
و با یاد داستان خاکهای اصلی گودال قتلگاه 9 ، وارد مرقد سید فرج اله العابد بن امام کاظم)ع( در 45 کیلومتری بغداد
بغداد میشود. پس از زیارت و با توجه به توصیه های برخورد با داعش، کمی از شب را در زیر نور چراغهای شهر
5 موکب موصلیها: در سفر اربعین سال - 94 کاروان 30 نفری بچه رزمندگان والفجر دویی ها با گروهی از پناهندگان موصل که از دست داعش فرار کرده بودند
در نجف آشنا و برنامه آشپزی را هر ساله در کربلا با هم دنبال میکنند.
6 بعداز زیارت با توجه به مفقود شدن کفشهایش، یک جفت کفش کتانی سفید بر روی لنگه کفشها و دم پایی های درهم تنیدی جلوی درب خروجی که -
جمعیت بصورت فشرده از رویش رد میشدند ولی همچنان ساعتها زیر پا از هم جدا نمی شدند. و زیر خروارها کفش لنگه فرو نمیرفتند. چند بار در سر راهش
قرار گرفته که بناچار پس از اعلام و دقت بر اینکه مال کسی نیست؛ آن را پوشیده و از حرم خارج میشود.
7 شاگرد دهه - 60 ایشان در مدرسه شهید توپچی منطقه 14 تهران که بطور خاص بدون اینکه خودش بخواهد به جای کسی دیگر به کربلا دعوت شده است.
8 آقای احمدی که ایشان را از کرمانشاه تا ایلام سوار بر ماشینش کرده حالا خانواده و همه فامیلش در این موکب در کربلا ساکن شده و قرار است بعداز -
اربعین به کرمانشاه باز گردند.
9 خاکهای اصلی گودال قتلگاه در حدود - 02 متری زیرتر از خاکهای کنونی قرار دارد؛ که در حفاری بازسازی با براده های سرنیزه های آن زمان کشف گردیده
و با مقدار کمی از آن توسط مهندس پروژه به آبهای خروشان پشت سدی ریخته شده و چند لحظه بعد آبهای خروشان فروکش نموده است. و مقداری دیگرش؛
جوانی را شفا داده است.

بغداد گذرانده و پس از نجات پیدا کردن از دست مزاحمین موتور سوار، و ارتباط زیرکانه با نظامیان و داستان عبور
از دروازه بزرگ، وارد شهر کاظمین میشود و پس از پذیرایی و یافتن اقامت و برخورد با نماینده سپاه ولی امر
صحرگاه روز دوازدهم به زیارت مرقد و بارگاه امام جواد)ع(میشتابد و با یادی از داستان شهدای انفجار بمب و
خواندن نماز جمعه و یادگاری سجاده عراقی در اولین سفرش، علارقم میل باطنی مجبور به بازگشت میشود؛ و
بوسیله خودرو ونی که از کاظمین به مهران میرود خود و دوچرخه اش را ضمن رد کردن از زلزله کرمانشاه 10 به
تهران میرساند. والسلام
=======================================================

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 8:39